Om AAB af 1938
Arbejdernes Andelsboligforening Horsens
Vi svarer meget gerne på mail post@aab-horsens.dk
Ring på 75 62 58 22. Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 09:00
Personlig henvendelse: Mandag til Fredag 10:00 - 13:00
 

Vores ståsted


Historien om AAB af 1938, er historien om et Horsens med arbejdsløshed og nedslidte og dårlige boliger.

Og især om nogle initiativrige mennesker, der syntes, at det skulle der laves om på. Horsens skulle være et bedre sted at bo.
De satte sig for at bygge sunde og moderne boliger til almindelige mennesker, hvor huslejen var til at betale. Samtidigt gav det også jobs til de ledige håndværkere.

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 – Horsens var en realitet.

Vi glemmer ikke vores historie og hvorfor vi er her. AAB af 1938 er i dag en moderne boligorganisation, der bygger på de samme principper, som dengang
for mere end 80 år siden. Ingen skal tjene penge på vores boliger. Din husleje skal alene dække udgifterne til ejendommenes drift. Derfor kan vi i dag
tilbyde et stort udvalg af kvalitetsboliger med en fantastisk beliggenhed til en lav husleje. Så længe der er behov for flere attraktive boliger til almindelige
mennesker i Horsens, ja - så er AAB stadig i udvikling. Nye spændende AAB byggeprojekter er allerede under opførelse og flere vil i fremtiden se dagens lys.

Vi byder dig velkommen.

 

 

Åbningstider

Administrationen, hovednummer: 75 62 58 22

Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8.00, fredag dog først fra kl. 9.00.

Vi foretrækker henvendelser pr. telefon eller mail.

Mail: post@aab-horsens.dk

 

Åbningstider for personlige henvendelser: 

Mandag - Fredag:       kl. 10.00 - 13.00, mandag tillige kl. 14.00 - 17.00. 

 

Administration

Steffen Møller Borgbjerg

Direktør
Steffen Møller Borgbjerg

Tlf. 76 25 46 05
Send mail
Frank Brunhøj

Driftchef
Frank Brunhøj

Tlf. 76 25 46 04
Send mail
Torben Spåbæk Johansen

Lokalinspektør
Torben Spåbæk Johansen

Tlf. 28 44 21 85
Send mail
 Torben Mortensen

Lokalinspektør
Torben Mortensen

Tlf. 28 44 21 97

Send mail

Steen Rosvang Andersen

Byggerådgiver
Steen Rosvang Andersen

Tlf. 28 35 20 03
Send mail

Udlejning
Mette W. Kristensen

Tlf. 76 25 46 01
Send mail
Kirsten Jørgensen

Udlejning
Kirsten Jørgensen

Tlf. 76 25 46 00
Send mail

 

 

 

 

 

 

Administrativ Leder
Karina Krogh

Tlf. 76 25 46 03
Send mail
Rita Madsen

Budget & Regnskab
Rita Madsen

Tlf. 76 25 46 02

Send mail

Rita Madsen

Budget & Regnskab
Jens Holst Andersen

Tlf. 76 25 46 07

Send mail

Bestyrelsen

 

 

 

Formand

Niels Rasmussen

nira@odinsgaard.dk

Næstformand

Poul Erik Rasmussen

polle@aab-horsens.dk

 

Peter Kristensen

 

Inge Jensen

 

Kim Bergmann

 

Britta Jensen

 

Viggo Spetzler Petersen

 

Egon Sørensen

 

Ole Balsby Lyhne

 

 

Inge Pedersen

 

Mia-Therese Hersland

 

Leif Ravn Andersen

 

Norma Pedersen

 

Michael Rindom Madsen

 

Majbrit Marcker

 

Klaus Egedesø

 

Torben Skåning

 

 

 

Ejendomsfunktionærer

John Vilhelmsen

John Vilhelmsen

Tlf. 28 44 21 84
Send mail
Jan Banke Jørgensen

Jan Banke Jørgensen

Tlf. 28 44 21 86
Send mail
Jørgen Andersen

Jørgen Andersen

Tlf. 28 44 21 89
Send mail
Brian Damborg Jørgensen

Brian Damborg Jørgensen

Tlf. 42 14 41 03
Send mail
Niels Skovmand Jørgensen

Niels Skovmand Jørgensen

Tlf. 28 44 21 98
Send mail
Jørgen Thorup Pedersen

Jørgen Thorup Pedersen

Tlf. 28 44 21 96
Send mail
Lasse Paluzewski

Lasse Paluzewski

Tlf. 28 44 21 87
Send mail
Lars Jacobsen

Lars Jacobsen

Tlf. 28 44 21 17
Send mail
Michael Pedersen

Michael Pedersen

Tlf. 42 14 74 61
Send mail
Mai-Britt Madsen

Mai-Britt Madsen

Tlf. 28 44 21 88
Send mail
Flemming Tang

Flemming Tang

Tlf. 28 44 21 82
Send mail
Søren Rasmussen

Søren Rasmussen

Tlf. 42 14 74 64
Send mail
Marcus Gustavsson wegener

Marcus Gustavsson Wegener

Tlf. 28 44 21 83
Send mail

Repræsentantskabet

Vedtægter og regnskaber

Vedtægter for

 

 

Persondatapolitik

Persondataforordning

Offentlig politik for boligsøgende, beboere og disses husstand, samt fraflyttere

1. Indledende bemærkninger
Udbyderen og ejeren af denne hjemmeside www.aab-horsens.dk er AAB af 1938 – Horsens, CVR Nr.: 39613018.
a. Formål
i. Hos AAB af 1938 - Horsens vil vi løbende behandle forskellige persondata, som behandles elektronisk og systematisk.
ii. Formålet med behandlingen af dine oplysninger er at administrere ventelister og administrere dit lejeforhold i henhold til gældende regler herom.
b. Dataansvar

i. AAB af 1938 - Horsens er dataansvarlig for de oplysninger, der behandles i forbindelse med boligsøgendes opskrivninger og lejeforholdet. AAB af 1938 - Horsens er i medfør heraf ansvarlig for, at behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende ret.
ii. Derfor kan du også som boligsøgende eller lejer rette henvendelse til AAB af 1938 - Horsens, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende i henhold til gældende persondataret. Dette kan ske ved at rette henvendelse via vores hjemmeside.
iii. Hos AAB af 1938 - Horsens har vi udpeget en databeskyttelsesrådgiver, der har det daglige ansvar for vores behandling af persondata. Du kan rette henvendelse til databeskyttelsesrådgiveren, ved at kontakte os gennem hjemmesiden.

2. Behandling af persondata relateret til udlejning mv
a. Oprettelse af sag
i. I forbindelse med at du skriver dig op som boligsøgende, opretter vi en sag i vores it-system.

1. Her registrerer vi under et interessentnummer følgende personoplysninger: Fulde navn, fødselsdato, eventuelt cpr-nr., e-mailadresse, telefonnummer og adresse.

ii. Når du tilbydes at leje en bolig, vil de samme oplysninger, som du angav i forbindelse med opskrivning, stadig være noteret på din sag i vores it-system.

1. I forbindelse med at du lejer bolig, vil der, foruden de ovenfor nævnte identifikationsoplysninger, blive registreret oplysninger om husstandens størrelse og sammensætning, herunder antal hjemmeboende børn og eventuelle værgeforhold mv.
2. Ydermere er der registreret oplysninger om hvorvidt boligen er blevet anvist af kommunen, om der modtages økonomisk støtte til lejen fra kommunen, eller om du har et kommunalt beboerindskudslån.

3. I tilfældet hvor lejeforholdet er betinget af, at du er under uddannelse, indhenter og behandler vi også oplysninger om din uddannelsesmæssige status.

b. Personnummer

i. AAB af 1938 - Horsens beder om samtykke til at behandle dit personnummer, da vi har behov for at kunne identificere dig entydigt, dels grundet det løbende mellemværende mellem os, og dels af praktiske og administrative hensyn. Dit personnummer vil også kunne blive brugt i forbindelse med overførsel via NemKonto, tilmelding til e-Boks og til brug ved digital signatur (NemID).

c. Økonomiske forhold

i. Der er en række situationer, hvor vi behandler oplysninger om dine økonomiske forhold. Dette kan fx være oplysning om, at du har fået støtte til betaling af beboerindskud, at du er i restance med leje eller anden pligtig pengeydelse eller om forfalden gæld til boligafdelingen.

d. Oplysninger om sygdom og funktionsnedsættelse mv.
i. Det kan også være nødvendigt, at vi behandler oplysninger om, at du har særlige behov, herunder funktionsnedsættelse, der gør det påkrævet at boligen er indrettet særligt hertil. Sådanne oplysninger kan behandles med henblik på at afklare, om du lever op til de kriterier, der i visse tilfælde giver dig fortrinsret til en bolig eller berettiger den boligsøgende til en bolig med særlig indretning.
ii. Derudover kan det være sagligt, at vi behandler oplysninger om, at du er syg, hvis du ønsker vi indgår en aftale om fremleje pga. midlertidigt fravær fra boligen i forbindelse med din sygdom.
e. Strafbare forhold
i. I nogle tilfælde er der mulighed for at modtage oplysninger om strafbare forhold, som en beboer har begået inden for eller med virkning i det boligområde, som den pågældende bor i, eller mod en ansat i boligafdelingen. Politiet må videregive sådanne oplysninger, når dette er nødvendigt som led i en tryghedsskabende indsats.
ii. Sådanne oplysninger kan endvidere behandles, hvis lejeaftalen opsiges eller ophæves, jf. pkt. 5 nedenfor.

f. Vores behandling af oplysningerne
i. Oplysningerne i systemet kan vi eventuelt sammenkøre med oplysninger om andre beboere, fx for at udarbejde forskellige former for statistikker og opgørelser.
ii. Nogle af oplysningerne indarbejder vi i din lejekontrakt. Kontrakten bliver opbevaret på din sag hos AAB af 1938 - Horsens, og du får udleveret en kopi. Oplysninger bliver gemt elektronisk i vores it-system.
iii. For alle de nævnte personoplysninger gælder, at de behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.
3. Behandling af persondata i anden sammenhæng

a. Husordenssager
i. AAB af 1938 - Horsens er forpligtet til at behandle klager fra lejere og i fornødent omfang agere over for de lejere, der bl.a. tilsidesætter god skik og orden. I forbindelse med vores håndtering af klagesager behandler vi en række personoplysninger.
b. For yderligere oplysninger om registrering af oplysninger i forbindelse med administration af lejeforholdet, herunder blandt andet i forbindelse med vaskeri, vand, varme, el, selskabslokaler, parkering m.v. henvises til AAB af 1938 – Horsens’ udlejningspersonale.
4. Opbevaring, overførsel og videregivelse mv.

a. Opbevaring af persondata
i. Oplysningerne om dig opbevares på vores servere, der er placeret inden for EU/EØS grænser.
ii. Visse oplysninger opbevares ydermere hos andre databehandlere og underdatabehandlere, som ligeså er undergivet gældende persondatalovgivning.
b. Videregivelse mv.
i. Vi behandler alle dine oplysninger fortroligt og videregiver dem ikke til tredjemand, medmindre vi efter lovgivningen har hjemmel hertil. Nedenfor omtales en række ikke udtømmende situationer, hvor der ville kunne ske videregivelse.
1. I de afdelinger hvor man har vedtaget, at der skal være tv-overvågning, med henblik på at forebygge og opklare kriminalitet, kan videomaterialet videregives til politiet. Retningslinjer for tv-overvågning og behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning findes i din boligafdelings ordensreglement. Ligesom du på datatilsynets hjemmeside kan finde en vejledning om videoovervågning i almene boligafdelinger.
2. Endvidere kan der ske videregivelse af personoplysninger i sager om husordensklager. Oplysninger fra klagesager kan i den forbindelse tilgå klagenævn, ligesom oplysningerne kan tilgå boligretten.
3. I visse tilfælde er der en forpligtelse til at videregive personoplysninger til kommunen. Dette gælder fx hvis en beboer, der har fået anvist en bolig af kommunalbestyrelsen, er i restance med betalingen, eller hvis fogedrettens anmodes om at udsætte beboeren fra den lejede bolig grundet betalingsmisligholdelse, således at de sociale myndigheder kan bistå lejeren.
4. AAB af 1938 - Horsens offentliggør ikke oplysninger om registrerede personer. Det kan dog ske, at der offentliggøres situationsbilleder, der tages i forbindelse med arrangementer, som boligafdelingen afholder. Sådanne billeder har til formål at vise en bestemt begivenhed eller aktivitet, men det kan ikke udelukkes, at der vil optræde genkendelige billeder af beboere mv. i denne sammenhæng.
5. I forbindelse med og efter fraflytning

a. Oplysninger om opsigelse og baggrunden mv.
i. I forbindelse med opsigelse af et lejemål registreres relevante oplysninger om baggrunden for opsigelsen og/eller fraflytningen som dokumentation.
ii. Lovgivningen giver udlejer en række muligheder for at hæve lejeaftalen, hvis særlige omstændigheder er opfyldt. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt at behandle fortrolige oplysninger om bl.a. økonomiske forhold og strafbare forhold.
b. Sletning af data
i. Databeskyttelsesforordningen indeholder regler om, at personoplysninger skal slettes når der ikke er et specifikt tjenestelig sagligt formål.
ii. De data, vi bruger til at administrere dit lejeforhold, vil som udgangspunkt blive slettet ved fraflytning. I nogle tilfælde vil opbevaring af persondata efter fraflytningen vurderes at være sagligt begrundet.
iii. Øvrige oplysninger om dig, som ikke er nødvendige at opbevare for at administrere lejeforholdet, vil blive slettet på det tidspunkt, hvor der ikke længere er noget sagligt behov for fortsat opbevaring, eller hvis lovgivningen i øvrigt pålægger os at slette disse oplysninger på et bestemt tidspunkt.
6. Dine rettigheder

a. Oplysningspligt
i. I medfør af databeskyttelsesforordningens regler kan man som registreret påberåbe sig rettigheder, når vi behandler persondata om dig. Forordningen pålægger os visse pligter – som fx at fortælle dig, at vi har indsamlet eller vil indsamle persondata om dig.
ii. Hvis vi i særlige tilfælde behandler andre persondata om dig eller foretager en anden form for behandling end den, vi beskriver her, vil vi informere dig særskilt herom.
b. Indsigt, berigtigelse mv.
i. Du har også ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi behandler om dig, og du har ret til at se oplysningerne. Du har ret til at anmode om, at vi retter eller sletter oplysninger. Og vi har pligt til at tage stilling til din anmodning.
ii. I det omfang du har givet dit samtykke til behandling af dine persondata, har du altid mulighed for at tilbagekalde dette. Vi kan dog fortsat behandle de personoplysninger, som ikke baserer sig på dit samtykke eller som er krævet i forhold til at opfylde kontraktmæssige forpligtelser.
c. Yderligere oplysninger
I det omfang du har spørgsmål til ovenstående eller dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen, har du altid mulighed for at kontakte AAB af 1938 - Horsens. Du kan læse mere om databeskyttelsesforordningen og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside. Datatilsynet er den myndighed, der i sidste ende kan vurdere, om dine persondata behandles lovligt.